Statut

STATUT FUNDACJI „Dla Rodziny"

Tekst jednolity- stan prawny na dzień 05.10.2012r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1. Fundacja pod nazwą „Dla Rodziny", zwana dalej Fundacją, powołana aktem fundacyjnym z dnia 6 listopada 2009 roku sporządzonym w Sosnowcu przed notariuszem Janem Bańdo w jego kancelarii i wpisanym do repertorium A Nr 9554/2009, działa na podstawie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie niniejszego statutu.

Art. 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

Art. 3. Siedzibą fundacji jest miasto Sosnowiec.

Art. 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Art. 6. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja „Dla Rodziny” w Sosnowcu według wzoru zawartego w załączniku do statutu, stanowiącym jego integralną część.

Rozdział II

Cel Fundacji

Art. 7. Celem Fundacji jest: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; promocja i organizacja wolontariatu; działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) w zakresie określonym w punktach 1-23 tejże ustawy.

Art. 8. § 1 Działalność pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym zakresie zadań:

 1. kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych

 2. doradztwo edukacyjno-zawodowe

 3. działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 4. działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii

 5. odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach, dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych

 6. pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży

 7. działalność związaną z adopcją

 8. działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju

 9. konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych, poradnictwo w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów

 10. działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., włączając działalność tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób

 11. placówki dzienne dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy

 12. działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy i wydatkowaniu ich na pomoc osobom w najcięższym i niezawinionym położeniu lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej

 13. działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych i innych mających na celu czy to promocję i terapię artystów dotkniętych różnorakimi problemami życiowymi czy też promocję przez kulturę określonych wartości zwłaszcza fundamentalnych dla rozwoju rodziny

 14. promowanie zdrowia i higieny wśród dzieci i młodzieży oraz kobiet przygotowujących się do porodu, w tym poprzez prowadzenie szkół rodzenia

§ 2 Działalność ta prowadzona jest jako nieodpłatna z wyjątkiem sytuacji zawartej w § 3.

§ 3 Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w zakresie kursów i szkoleń formacyjnych, których organizacja wymaga wynajęcia bazy noclegowej, oraz kształcenia osób dorosłych umożliwiającego uzyskanie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych prowadzonych w pozaszkolnych formach kształcenia, których organizacja wymaga wynajęcia bazy noclegowej. Nadto formę odpłatnej działalności pożytku publicznego mogą przybrać te działania fundacji, które wymagają wynajęcia lub zakupu sprzętu koniecznego dla ich przeprowadzenia, a koszt wynajęcia lub zakupu tego sprzętu przekracza kwotę 5.000 zł. (pięciu tysięcy złotych) lub też wymagają wynajęcia szczególnego rodzaju pomieszczeń (np. sale gimnastyczne czy sale koncertowe), a koszt wynajęcia przekracza kwotę 1.000 zł.( tysiąca złotych ) za jeden dzień korzystania z nich lub 200,00 zł. ( dwustu złotych ) za godzinę korzystania z nich .

§ 4 Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Art. 9. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym władz lokalnych, jak również współpracować z Kościołem Rzymsko-Katolickim i innymi Kościołami, które posiadają uregulowany statut prawny w Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności Fundacja może podejmować działania wspólne z tymi osobami, zawierając w tym celu umowy określające zakres zaangażowania się Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

Art. 10 §1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.500 zł. oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości i inne prawa nabyte przez Fundację po dacie jej powstania.

§2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 11. Za zobowiązania własne Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

Art. 12 §1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków i zapisów oraz innych czynności prawnych przysparzających,

 2. subwencji od osób prawnych,

 3. ze zbiórek publicznych przeprowadzonych w zgodzie z obowiązującym prawem, w tym ze sprzedaży cegiełek z których przychód jest przeznaczony na określone przedsięwzięcie,

 4. z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji oraz poczynionych inwestycji kapitałowych,

§2. Dochody fundacji ( nadwyżkę przychodów nad kosztami ) przeznacza się w całości nadziałalność pożytku publicznego o której mowa w Art. 8 § 1 Statutu.

Art. 13 §1. W przypadku powołania Fundacji do spadku Zarząd Fundacji w drodze uchwały decyduje o złożeniu oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku wprost, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

§2. Przed chwilą złożenia przed sądem lub notariuszem oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza Zarząd Fundacji powinien zwrócić się do Rady Fundacji o wyrażenie zgody na złożenie takiego oświadczenia, jeżeli koszt sporządzenia inwentarza mógłby przekroczyć kwotę pięciu tysięcy złotych.

Rozdział IV

Organy Fundacji

Art. 14 § 1. organami Fundacji są :

 1. Rada Fundacji,

 2. Zarząd Fundacji.

§ 2. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§ 3. Z chwilą powołania członka Rady Fundacji w skład Zarządu Fundacji przestaje on być członkiem Rady Fundacji.

§ 4. Osoba, która utraciła prawo do zasiadania w Radzie Fundacji w sposób przewidziany w § 3, może ponownie uzyskać prawo do zasiadania w Radzie Fundacji po zakończeniu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli skierowanego na piśmie do Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu Fundacji; oświadczenie staje się skuteczne z chwilą, gdy dotarło do adresata w taki sposób, iż mógł się on zapoznać z jego treścią.

Art. 15. Radę Fundacji tworzą wszyscy Fundatorzy oraz inne osoby przez nich powołane w trakcie trwania Fundacji.

Art. 16. Nowych Członków Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów.

Art. 17 §1. Kandydatów na nowych Członków Rady Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w drodze uchwały Zarząd Fundacji spośród osób, które dokonały darowizn na rzecz Fundacji w wysokości porównywalnej z innymi członkami Rady Fundacji lub też szczególnie przyczyniły się do realizacji celów Fundacji.

§2. Do uchwały w sprawie przedstawienia kandydata na nowego Członka Rady Fundacji Zarząd Fundacji dołącza uzasadnienie oraz pisemną zgodę kandydata.

Art. 18 Prawo do zasiadania w Radzie Fundacji jest prawem osobistym, wygasa wraz ze śmiercią Fundatora lub Członka Zwyczajnego Rady Fundacji i nie wchodzi w skład spadku.

Art. 19 §1. Prawo Fundatora oraz Członka Rady Fundacji do zasiadania w Radzie Fundacji wygasa z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu skazującego go za popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.

§2. W wypadku prawomocnego skazania przez sąd Fundatora lub Członka Zwyczajnego Rady Fundacji za popełnienie przestępstwa nieumyślnego lub też umyślnego ściganego z oskarżenia prywatnego lub wykroczenia umyślnego Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów może pozbawić tego Fundatora lub Członka Zwyczajnego Rady Fundacji prawa do zasiadania w Radzie Fundacji.

Art. 20 § 1 Prawa do zasiadania w Radzie Fundacji można się zrzec poprzez oświadczenie złożone Radzie Fundacji na piśmie.

§2 Nadto Rada Fundacji większością 4/5 głosów, na wniosek Zarządu Fundacji lub połowy ogólnej liczby członków Rady Fundacji, może wykluczyć członka Rady Fundacji z grona członków Rady Fundacji i tym samym pozbawić go prawa do zasiadania w Radzie Fundacji, jeżeli pomimo prawidłowego zawiadomienia nie brał on udziału w pięciu kolejnych ważnie zwołanych posiedzeniach Rady Fundacji. O złożonym wniosku o odwołanie członka Rady Fundacji Zarząd zawiadamia członka, którego wniosek dotyczy, przesyłając mu odpis tego wniosku i wzywając go do ustosunkowania się do jego treści w terminie 14 dni od otrzymania odpisu wniosku oraz zawiadamiając go o terminie posiedzenia Rady Fundacji, na którym wniosek będzie rozpatrywany. Nie powoduje nieważności zawiadomienia zwrócenie przesyłki przez doręczyciela z adnotacją, iż nie została ona podjęta w terminie, a nadto nie powoduje nieważności posiedzenia zwrócenie przesyłki przez doręczyciela z adnotacją, iż adresat nie mieszka pod wskazanym adresem, jeżeli doręczenie nastąpiło na ostatni wskazany przez członka Rady Fundacji adres.

Art. 21. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, uchwałodawczych i nadzorczych.

Art. 22. Do kompetencji Rady należy:

 1. ustalanie regulaminu pracy i organizacji Zarządu Fundacji, w tym zasad wynagradzania jego członków,

 2. uchwalanie wieloletnich programów działania Fundacji oraz opiniowanie przedłożonych przez Zarząd rocznych programów działania,

 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań przedkładanych przez Zarząd,

 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza,

 6. podejmowanie uchwał w innych sprawach, wyraźnie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji w statucie,

Art. 23. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

Art. 24. Rada Fundacji podejmuje uchwały na ważnie zwołanych posiedzeniach.

Art. 25 §l. Do ważności posiedzenia Rady Fundacji konieczne jest zawiadomienie wszystkich jej członków listem poleconym wysłanym za zwrotnym poświadczeniem odbioru w takim terminie, by przesyłka minimum na 7 dni przed terminem posiedzenia musiała być odebrana przez adresata lub zwrócona nadawcy w przypadku jej niepodjęcia.

§2. Nie powoduje nieważności posiedzenia zwrócenie przesyłki przez doręczyciela z adnotacją, iż nie została ona podjęta w terminie.

§3. Nie powoduje nieważności posiedzenia zwrócenie przesyłki przez doręczyciela z adnotacją, iż adresat nie mieszka pod wskazanym adresem, jeżeli doręczenie nastąpiło na ostatni wskazany przez członka Rady Fundacji adres; w tym ostatnim wypadku dla ważności kolejnych posiedzeń nie jest konieczne zawiadamianie tego członka o ich terminie, chyba, że wskaże on nowy adres.

§4. Można odstąpić od zawiadomienia członka Rady Fundacji listem poleconym o terminie i porządku obrad, dokonując zawiadomienia w jakikolwiek inny sposób, jeżeli członek ten potwierdzi na piśmie, że został zawiadomiony o terminie i porządku obrad przynajmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia; podobny skutek wywołuje potwierdzenie przesłane przez członka Rady Fundacji za pomocą elektronicznych nośników informatycznych z użyciem podpisu elektronicznego.

§5. Posiedzenie jest ważne, jeżeli członek Rady Fundacji stawił się na posiedzeniu pomimo wadliwości lub braku zawiadomienia i nie wnosi sprzeciwu do przeprowadzenia posiedzenia.

Art. 26. Posiedzenia Rady, przynajmniej dwa razy w roku, zwołuje Zarząd Fundacji na polecenie Przewodniczącego Rady Fundacji lub jego Zastępcy bądź też na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji lub z urzędu; jeżeli Zarząd nie wykonuje swoich obowiązków i nie zwołuje posiedzenia pomimo istnienia polecenia lub wniosku, posiedzenie może zwołać Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

Art. 27. §1. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniu Rady Fundacji, chyba, że Rada podejmie uchwałę o tajności obrad.

§2. Obecność przynajmniej jednego członka Zarządu jest obowiązkowa, jeżeli żądanie takie zostanie zawarte w poleceniu zwołania posiedzenia złożonym Zarządowi przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub jego Zastępcę.

Art. 28 §1. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół, który spisywany jest przez Sekretarza Zarządu, jeżeli jest obecny na posiedzeniu lub osobę wybraną na sekretarza posiedzenia spośród osób, które stawiły się na posiedzenie. Protokół rozpoczyna się od wymienienia osób, które stawiły się osobiście jak i wymienienia osób, która się nie stawiły, ale z zaznaczeniem podstawy, dla której uznaje się ich zawiadomienia jako prawidłowe i nie stanowiące przeszkody do przeprowadzenia posiedzenia.

§2. Protokół podpisuje Sekretarz Zarządu lub osoba wybrana na sekretarza posiedzenia oraz Przewodniczący Rady Fundacji, jeśli Przewodniczący nie był obecny na posiedzeniu, protokół podpisuje jego Zastępca; osoby te podpisują ponadto załączniki do protokołu obejmujące treść uchwał podjętych na posiedzeniu, stanowiące jego integralną część.

§3. Jeżeli na posiedzeniu nie stawił się Przewodniczący Rady i nie stawił się jednocześnie jego Zastępca, Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego posiedzenia, który prowadzi posiedzenie, a ponadto podpisuje protokół posiedzenia.

§4 Należy dążyć do tego, by protokół był sporządzony pismem komputerowym, a następnie wydrukowany i podpisany w trzech egzemplarzach. Jeżeli protokół był sporządzony ręcznie, w możliwie krótkim czasie osoby odpowiedzialne za jego sporządzenie i podpisanie powinny sporządzić jego odpisy pismem komputerowym i podpisać z zaznaczeniem, iż podpisują odpis protokołu pierwotnie sporządzonego pismem ręcznym.

§5 Niezależnie od protokołu sporządzana jest w trzech egzemplarzach lista obecności, listę obecności podpisują także osoby, które nie były obecne na całym posiedzeniu, jednakże w protokole odnotowuje się fakt ich późniejszego przyjścia lub wcześniejszego opuszczenia miejsca posiedzenia.

Art. 29. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej; w wypadku braku większości, także wówczas, gdy w głosowaniu uzyskano równą ilość głosów, osoba prowadząca posiedzenie stwierdza, że uchwała nie została podjęta, co odnotowuje się w treści protokołu.

Art. 30. Zarząd Fundacji składa się z trzech do sześciu osób powołanych na czas nieokreślony; członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Fundacji.

Członkowie Zarządu nie byli i nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 31. Pierwszy Zarząd, w tym jego Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza powołują w uchwale Fundatorzy.

Art. 32. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji.

Art. 33. Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

 2. uchwala roczne programy działania Fundacji,

 3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

 4. składa oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

 5. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne oraz uchwala ich regulaminy organizacyjne,

 6. ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji,

 7. sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności wymagane przez przepisy prawa i podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający się zapoznanie z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty po zatwierdzeniu ich przez Radę Fundacji oraz niezależnie od obowiązku wynikającego w przepisów odrębnych przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Art. 34 Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych zależnie od potrzeby przez Prezesa lub Wiceprezesa.

Art. 35. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes.

Art. 36. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie członka Zarządu nie może przekraczać 1 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego za rok poprzedni.

Art. 37. . §1 Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu,

§2. W wypadku, gdy Prezes Zarządu nie jest obecny na posiedzeniu Zarządu i posiedzenie to prowadzi Wiceprezes Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Wiceprezesa Zarządu.

Art. 38. Uchwały Zarządu Fundacji są ważne, jeżeli przy ich podjęciu brała udział przynajmniej połowa z Członków Zarządu.

Art. 39. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji i reprezentowania Fundacji uprawniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu, jednakże dla składania oświadczeń woli tworzących po stronie Fundacji zobowiązanie spełnienia świadczenia o wartości przekraczającej pięć tysięcy złotych lub też powodujących zbycie prawa podmiotowego o wartości pięciu tysięcy złotych konieczne jest działanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Art. 40. §1. Zarząd może ustanowić Pełnomocników Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

§2. Dla ważności ustanowienia pełnomocników konieczne jest działanie wszystkich członków zarządu.

§3. Pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania i czas na który zostało udzielone oraz określać, czy Pełnomocnik Zarządu może składać oświadczenia w imieniu i na rzecz Fundacji samodzielnie, czy też wymagane jest działanie innego pełnomocnika lub Członka Zarządu.

Rozdział V

Zmiana statutu

Art. 41. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

Art. 42. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji, uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji większością dwóch trzecich głosów.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Art. 53. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, chyba, że połączenie zmieniłoby istotnie cel Fundacji.

Art. 54. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji większością dwóch trzecich głosów.

Art. 55. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji

Art. 56. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, ustanawiając równocześnie Likwidatora. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji większością czterech piątych głosów.

Art. 57. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom wskazanym przez radę Fundacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Załączniki

 1. Statut 2012
Fundacja
Dla Rodziny
 • ul. Skautów 1
 • 41-200 Sosnowiec

KRS 0000344603

Kontakt
 • tel. 32 269 51 70
 • tel. 519 512 817
 • fax 32 292 98 93
 • e-mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl


Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu przy ul. Skautów 1 w Sosnowcu rodzina.sosnowiec.pl


Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu przy ul. Skautów 1 adopcja.sosnowiec.pl